Đăng nhập hệ thống
Hệ thống truyền nhận văn bản ngừng dịch vụ gửi, xóa văn bản giữa các đơn vị, chỉ cung cấp chức năng tra cứu các văn bản cũ.

Đề nghị các đơn vị thực hiện gửi nhận văn bản qua phần mềm:
QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ CÔNG VIỆC
Tên đăng nhập   
Mật khẩu   
Tài khoản từ